Kompleksowa organizacja imprez sportowych

STATUT FUNDACJI „VENA SPORT”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja „Vena Sport” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Pawła Żyła, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sławomira Gołąbka, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, w dniu 18 lutego 2021 roku, Rep. A Nr 1537/2021.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą
  w zakresie:
 4. a) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
 5. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§2

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§3

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak (logo Fundacji). Wzór pieczęci i loga ustanawia Zarząd Fundacji.

§5

Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.

§6

Fundacja może tworzyć i prowadzić placówki podległe Fundacji, a także łączyć się z inną fundacją o zbliżonym zakresie działań.

§7

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Zasady przyznawania odznak, nagród i wyróżnień ustalone zostaną w regulaminie przyznawania odznak honorowych, nagród i wyróżnień, ustalonym przez Zarząd.

Rozdział II

Cele i zasady działalności statutowej

§8

Celem działania Fundacji jest:

 1. Organizacja biegów,
 2. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 3. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. Wspomaganie rozwoju demokracji,
 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 6. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym,
 7. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 8. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej i gospodarczej,
 9. Działalność kulturalna w tym przede wszystkim działania służące rozwojowi i promocji kultury,
 10. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. Promocja i ochrona zdrowia,
 12. Promocja sportu,
 13. Profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień,
 14. Pomoc w integracji społecznej,
 15. Aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych,
 16. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji, kultury i sportu,
 17. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju osób starszych i niepełnosprawnych,
 18. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych,
 19. Prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej,
 20. Inicjowanie możliwości rozwoju wszystkich grup społecznych,
 21. Włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczności lokalnych, w tym czynne ich uczestnictwo w działaniach na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa narodowego,
 22. Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych,
 23. Aktywizacja seniora, poprawa jakości życia osób starszych.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę ze środowiskiem nauki i praktyki oraz organami państwowymi
  i samorządowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, klubami sportowymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi;
 • udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej i materialnej (w tym przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji) oraz rozwijanie i wspomaganie na różnych płaszczyznach kontaktów, w tym kulturalnych i oświatowych z urzędami, instytucjami, podmiotami i osobami (w tym grupami nieformalnymi) działającymi na rzecz i zgodnie ze statutowymi celami Fundacji;
 • wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego;
 • zawieranie umów partnerskich, służących działalności statutowej;
 • organizowanie wolontariatu, stażów, praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • zakładanie i prowadzenie funduszy stypendialnych;
 • tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych, poradni, świetlic, przedszkoli, klubów, kawiarni, kin, galerii i innych miejsc służących realizacji celów statutowych;
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych, kampanii społecznych, kampanii społecznych, edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych i informacyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji, szkoleń, dyskusji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy i zdobywania dodatkowych kwalifikacji;
 • organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, kursów i wymian międzynarodowych dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży.
 • organizację edukacji kulturalnej;
 • organizację, wspieranie wydarzeń artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno – wypoczynkowym;
 • wspomaganie na różnych płaszczyznach imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sportu, organizowanych także przez inne podmioty krajowe lub zagraniczne;
 • organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych);
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowo- sportowych, zajęć sportowych oraz spotkań integracyjnych, w tym wspieranie i współfinansowanie takich wydarzeń organizowanych przez inne podmioty;
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie w kraju i zagranicą rozgrywek sportowych, turniejów, konkursów, w tym organizowanych przez inne podmioty krajowe i zagraniczne;
 • organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych;
 • organizowanie wyjazdów na zawody sportowe krajowe oraz międzynarodowe;
 • szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie sekcji sportowych, oraz szkolenie zawodników;
 • organizowanie i finansowanie konkursów, fundowanie nagród i stypendiów dla młodych sportowców,
 • zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym;
 • wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym oraz pomoc rzeczową i finansową zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia sportowe;
 • współdziałanie z odpowiednimi placówkami, instytucjami i urzędami w zakresie koordynacji działań polegających na wspieraniu, promocji i pomocy w rozwoju kariery sportowej młodych sportowców, w tym polegających na przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
 • edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
 • organizowanie działalności klubowej, kształceniowej,
 • podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój kariery sportowej;
 • promowanie dokonań twórczych i naukowych służących rozwojowi i upowszechnianiu holistycznego podejścia do rehabilitacji medycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz inspirowanie prac naukowo badawczych i działalności oświatowej w tej dziedzinie;
 • organizowanie bezpośredniego i pośredniego doradztwa na rzecz osób niesamodzielnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich) w zakresie wyboru dla nich odpowiedniego rodzaju opieki;
 • organizowanie doradztwa w zakresie standardów świadczeń opiekuńczych i metod pracy w sferze opieki domowej;
 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób niesamowystarczalnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie opieki domowej; domów opieki; ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, ubogimi oraz z różnych przyczyn zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy w zakupie sprzętu, urządzeń, ruchomości, wyposażenia i żywności oraz udział w kosztach adaptacji lub modernizacji mieszkań, domów, podjazdów, miejsc stałego pobytu osób niesamowystarczalnych;
 • organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, opieki, pobytu w placówkach opiekuńczych osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich w kraju i za granicą;
 • organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych (w tym również marszy, kwest, zbiórek pieniędzy na określone cele);
 • organizację, wspieranie i dofinansowywanie szkoleń i działań propagujących wiedzę o: problemach, procesach życiowych człowieka, chorobach wieku starczego, niepełnosprawności; metodach postępowania z osobami niesamowystarczalnymi; możliwościach leczenia, metodach i standardach opieki, włączając w to organizację i dofinansowanie szkoleń dla podmiotów ( osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) oraz osób indywidualnych, chcących prowadzić szkolenia lub wykonywać zawód lub usługę opiekuna osobistego/ asystenta osoby niesamowystarczalnej w sposób profesjonalny;
 • podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków życia; aktywizacja zawodowa i społeczna osób niesamowystarczalnych, ubogich;
 • działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, a nadto kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu;
 • wspieranie materialne i merytoryczne tworzenia nowych miejsc wypoczynku, zamieszkania, rekreacji, aktywności społecznej, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji oraz miejsc pracy i możliwości zarobkowania przez te osoby;
 • inicjowanie i podejmowanie działań finansowanych przez Fundację na rzecz wprowadzania standardów jakościowych oraz poprawy poziomu świadczonych usług przez firmy zajmujące się opieką domową i prowadzeniem domów opieki;
 • prowadzenie lub wspomaganie funkcjonowania placówek świadczących pomoc społeczną i zdrowotną oraz rehabilitację społeczną, zawodową i fizjoterapeutyczną dla osób wykluczonych społecznie oraz chorujących fizycznie i psychiczne, w tym m.in.: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów kultury, hosteli, klubów i warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych form wsparcia oraz rehabilitacji indywidualnej i grupowej;
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i rodzinnych;
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy dla osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym m.in. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, współpraca z przedsiębiorcami i jednostkami systemu oświaty w zakresie praktyk i staży zawodowych;
 • organizowanie poradnictwa w zakresie podjęcia zatrudnienia, przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, a nadto organizacja szkoleń, warsztatów oraz innej formy pomocy bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy;
 • organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji;
 • tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych;
 • utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Fundacji;
 • podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Fundacji;
 • gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), a także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Majątek Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.

§11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji, subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji państwowych i samorządowych oraz osób prawnych,
 • dotacji, subwencji, grantów i innych nieodpłatnych przysporzeń z funduszy Unii Europejskiej,
 • środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, z innych aktywów oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 • odsetek od depozytów bankowych,
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§12

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych oraz w środkach trwałych.
 2. Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 11, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W sprawach przyjmowania darowizn oraz spadkobrania przewidziane przepisami prawa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji składa Zarząd.

§13

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „Osobami Bliskimi”).
 2. Żaden składnik majątku Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji ani jej pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich Osób Bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników lub ich Osób Bliskich bądź podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wtedy gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§15

Organem Fundacji jest Zarząd.

§16

 1. W skład zarządu wchodzi od 1 do 3 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
 2. Pierwszy skład Zarządu, a także kolejnych członków Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator. Fundator określa liczbę członków Zarządu i skład Zarządu, oraz w przypadku ustalenia zarządu wieloosobowego wyznacza także Prezesa Zarządu.
 3. W razie śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, liczbę członków zarządu określają i nowych członków Zarządu powołują pozostali członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Fundatora, a w przypadku jego śmierci lub innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych- do Zarządu, odwołania lub prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także w przypadku pozbawienia praw publicznych albo ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w przypadku:
  • choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  • istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
  • zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wykonywanie sprawowanej funkcji.
 6. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, członek Zarządu może zostać odwołany przez pozostałych członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

§17

 1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych przez Fundację jednostkach organizacyjnych.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją lub jej jednostką organizacyjną w stosunku pracy.
 3. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie lub jednostce organizacyjnej Fundacji wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa niż określona przepisami o działalności pożytku publicznego. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, wysokość wynagrodzenia dla danego członka Zarządu ustalają pozostali członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Przy zawarciu umowy o pracę z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatora, a w przypadku śmierci Fundatora- przez pozostałych członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

§18

 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba pozbawiona praw publicznych.

§19

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji.

§20

 1. Zarząd kieruje działalnością oraz prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • opracowanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,
  • sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
  • sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
  • występowanie do Fundatora z wnioskami o wprowadzenie zmian w statucie Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz o wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,
  • powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych podległych Fundacji, zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych, a także powoływanie i odwoływanie kierownictwa tych jednostek,
  • przyznawanie wyróżnień, nagród, odznak honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów mocą niniejszego statutu.

§21

Fundację reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.

§22

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 3. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.
 4. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie i posiedzeniu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w razie braku takiej możliwości – telefonicznie. W sytuacjach nadzwyczajnych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.
 5. Szczegółowy tryb i zasady procedowania mogą zostać określone w uchwalonym przez Zarząd regulaminie.
 6. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§23

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członkó W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 2. Głosowania Zarządu są jawne.
 3. Uchwały są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Oddział I

Zmiany statutu

 

§24

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

Oddział II

Połączenie z inną fundacją

§25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§26

Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. Zarząd występuje z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją po podjęciu jednomyślnej uchwały w tej sprawie. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich swoich członków.

Oddział III

Likwidacja Fundacji

 §27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji w liczbie od 1 do 3 powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, likwidatorów Fundacji nie wybiera się, a funkcję likwidatorów pełnią aktualni członkowie Zarządu Fundacji.

§28

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

§29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Decyzję o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, w tym w zakresie wyboru podmiotu, któremu ww. środki oraz majątek zostanie przekazany, podejmuje Fundator, a w razie śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych- Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

Oddział IV

Nadzór nad działalnością fundacji

§30

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 ze zm.) sprawuje Minister. Sportu.

FUNDATOR:  Paweł Żyła